Verzenden en Algemene Voorwaarden

Versie geldig vanaf 21 september 2022

bijderwets | www.bijderwets.nl | Helen Fransen | Leen van der Houwenstraat 68 | 3151ML | 06-52024042

KVK-nr: 58732543 | BTW-nr: NL002021738B79

Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van bijderwets. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van bijderwets. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. bijderwets behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door bijderwets erkend. bijderwets garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

Prijzen

Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert. Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Alle prijzen op de site zijn in Euro’s en exclusief BTW. bijderwets valt onder de kleine ondernemersregeling.

Verzenden

Brievenbuspost NL: De verzendkosten voor brievenbuspost NL zijn standaard €5,95 per envelop.
Pakketpost NL: De pakketten worden verstuurd door PostNL. bijderwets berekent hiervoor bij een basis (onverzekerde) zending een vast tarief van €5,95. Deze kosten staan niet alleen voor de verzending van het pakket, maar ook voor het verpakkingsmateriaal en de bijbehorende handeling- en administratiekosten. Mocht u besluiten uw bestelling als basispakket te laten versturen, dan gebeurt dit onverzekerd. bijderwets kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van schade of vermissing; de zending vindt in dit geval geheel op eigen risico plaats. Algemene kenmerken Aangetekend verzenden: Door de Verhoogde Aansprakelijkheid heeft u bij verlies of beschadiging van het pakket, onder bepaalde voorwaarden, recht op schadevergoeding tot € 500,- . Vast tarief van €10,00

Levering

De levering van producten zal in de mate van het mogelijke gebeuren. Foutieve doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de Koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten. Behoudens andersluidend beding omvatten onze prijzen niet het transport en de levering van de goederen bij de Koper. De kosten van transport en levering worden afzonderlijk vermeld. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de Koper, behoudens in geval van opzettelijke vertraging. Wij hebben het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten. In geval van niet-levering van de goederen worden de eventueel door de koper betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding.

Overmacht

bijderwets is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

Wij zijn niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van onze verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten onze normale controle, inbegrepen ontwerp-onderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, energie of transport of vertragingen in transport, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen, die het onszelf en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn. bijderwets behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is bijderwets gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen. Indien bijderwets bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Overeenkomst

Een overeenkomst tussen bijderwets en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door bijderwets op haalbaarheid is beoordeeld. bijderwets behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.

Persoonsgegevens

Door te bestellen op de internet site van bijderwets, staat de koper uitdrukkelijk toe over te gaan tot de verwerking en het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens voor doeleinden zoals de administratie van het klantenbestand, het beheer van de bestellingen, leveringen en facturen, het opvolgen van de solvabiliteit, marketing en reclame. bijderwets zal de gegevens niet mogen overmaken aan derden.

Het aanbod

De aangeboden goederen worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven en zo volledig als de redelijkheid vereist. Omdat elk artikel uniek is, kan het iets afwijken van de foto op de website. De maten van de artikelen, kunnen ook iets afwijken. De koopprijzen ten behoeve van consumenten zijn altijd inclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Koopprijzen zijn allemaal exclusief verzendkosten.

Ruilen/Herroepingsrecht

Ruilen van een gekochte zaak is slechts mogelijk indien bijderwets daarin toestemt.
Is een artikel niet wat je ervan hebt verwacht, neem dan eerst contact met bijderwets op: 06-520 240 42 of info@bijderwets.nl.

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.
Gedurende deze termijn kunt u datgene met het product doen wat redelijkerwijs nodig is om het product te beoordelen. Het is toegestaan het product uit te proberen zoals u dat ook in een fysieke winkel zou doen. Daarbij kunt u het product uit de verpakking halen, tenzij de verpakking een verzegeling bevat. Heeft u meer gedaan dan nodig was om het product te proberen, dan kunnen wij u daarvoor kosten in rekening brengen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u, of een door u aangewezen derde anders dan de vervoerder, het product in bezit heeft gekregen.

Als u in één bestelling meerdere goederen met verschillende levertijden heeft besteld, verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u het laatste product of onderdeel heeft ontvangen.

Op het moment dat u met ons een regelmatige levering van producten bent overeengekomen verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, het eerste product fysiek in bezit krijgt. Om gebruikt te maken van uw herroepingsrecht verzoeken wij u om ons een e-mail, al dan niet met inbegrip van het modelformulier, sturen via info@bijderwets.nl. Binnen uiterlijk 14 dagen na het sturen van de e-mail dient u de producten terug te sturen

Wij verzoeken u het product zoveel als mogelijk in de originele verpakking te retourneren.

Terugbetaling
Nadat u gebruik heeft gemaakt van uw herroepingsrecht ontvangt u alle betalingen, inclusief eventuele leveringskosten voor de heenzending, binnen veertien dagen terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee u betaald heeft, tenzij u een andere methode met ons afspreekt.
U draagt zelf de kosten voor de retourzending. Wij schatten dat deze kosten binnen Nederland maximaal € 7,25 zullen bedragen.

Uitsluiting herroepingsrecht
Het herroepingsrecht is uitgesloten voor:

– Diensten waarvan de uitvoering met toestemming van de consument is begonnen zoals downloads

– Producten die naar uw specificatie gemaakt zijn, zoals producten die op maat gemaakt zijn

Overeenkomst

Een overeenkomst tussen bijderwets en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door bijderwets op haalbaarheid is beoordeeld. bijderwets behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.

Handgemaakt

Het assortiment van bijderwets is met veel liefde en zorg handgemaakt, het gaat om unieke producten en deze zijn meestal niet getest. bijderwets heeft er alles aan gedaan om de beste kwaliteit te leveren maar het gebruik van deze producten is voor eigen risico, controleer regelmatig het artikel en of alles nog naar behoren werkt. Wij horen het echter graag wanneer het product niet naar wens functioneert. We zullen dan op zoek gaan naar een oplossing. Bij gebruik van onze spullen bij kinderen willen wij voor de veiligheid adviseren deze producten altijd onder toezicht van een volwassene te gebruiken.

Informatie op de website

Ondanks dat wij ons best doen, om alle informatie op www.bijderwets.nl up to date en juist te houden, kunnen we niet garanderen, dat de informatie steeds correct of volledig is. Aan de op www.bijderwets.nl aangeboden informatie en/of diensten, kunnen geen rechten worden ontleend.

Copyright

Niets van de website www.bijderwets.nl mag worden gekopieerd zonder toestemming van bijderwets.

Aansprakelijkheid

Ondanks dat bijderwets alles in het werk stelt, om de bestelling netjes af te leveren, zijn wij niet aansprakelijk voor schade, vermist raken of diefstal, tijdens de verzendprocedure. Mocht een dergelijke situatie zich voordoen, zijn wij bereid om je zo goed mogelijk verder te helpen.

Toepasselijk recht/bevoegde rechter

Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen bijderwets en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement waar bijderwets is gevestigd kennis, tenzij bijderwets er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

Wijzigingsrecht

bijderwets behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden en de inhoud van haar website tussentijds te wijzigen. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze website mag gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid worden zonder schriftelijke toestemming van bijderwets.